Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en klachtenregeling

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
PetitPlus, Vlaanderenlaan 6, 7577 MB Oldenzaal, www.petitplus.nl.
Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan op het moment dat de
opdrachtgever aan PetitPlus opdracht geeft tot het uitvoeren
van een scholings-/plusgroeptraject, onderzoekstraject, observatietraject of begeleidingstraject,
training of levering van een product.
Opleidingsactiviteiten: trainingen, cursussen, workshops, lezingen, studiedagen
en vergelijkbare activiteiten.
Trainer/coach: degene die namens PetitPlus de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle overeenkomsten van PetitPlus zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene
voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie:
www.petitplus.nl.
2.2 Het accepteren van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van wat in deze Voorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
Overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 3. Algemeen
3.1 Deze Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen PetitPlus en opdrachtgever waarop
PetitPlus deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
PetitPlus, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.3 Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van
toepassing. PetitPlus en opdrachtgever zullen dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3.7 Indien PetitPlus niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PetitPlus in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
Voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van PetitPlus zijn vrijblijvend
en PetitPlus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.3 Een overeenkomst tussen PetitPlus en de opdrachtgever komt automatisch tot stand wanneer
de opdrachtgever zich via de website van PetitPlus inschrijft voor opleidingsactiviteiten of een
bestelling plaatst, of door schriftelijke bevestiging door PetitPlus aan
de opdrachtgever van diens schriftelijke, of digitaal ingezonden aanmelding tot opdracht
inzake bestellingen, onderzoekstrajecten, coachingstrajecten, begeleidingstrajecten en/of
opleidingsactiviteiten.
4.4 Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever de
Algemene Voorwaarden van PetitPlus te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden betreffen
de rechtsverhouding tussen PetitPlus en de opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Met het plaatsen van een aanvraag voor een zichtzending via de website van PetitPlus,
of digitaal ingezonden opdracht tot zichtzending, komt een overeenkomst tot stand waarbij
de voorwaarden voor zichtzending van toepassing zijn, te vinden op
www.petitplus.nl/voorwaarden-zichtzending.
Voorwaarden voor zichtzending:
–      U krijgt de map of mappen 14 dagen op zicht. Uiterlijk 14 dagen nadat u de mappen heeft
ontvangen hoor ik van u of u tot aanschaf over wilt gaan, of ontvang ik een
verzendbevestiging van de retourzending.
–     Op dag 15 krijgt u, als ik niets van u gehoord heb, de factuur voor aanschaf van de mappen
toegezonden, u bent dan tot betaling verplicht.
–     De zichtzending wordt op kosten van PetitPlus aan u verzonden, retour zenden is voor uw
rekening.
–     De mappen worden voor retourzending in de originele verpakking zodanig verpakt dat ze
niet beschadigen tijdens het vervoer.
–     U krijgt altijd een nieuwe, onbeschadigde map geleverd, deze kan enkel in diezelfde
onbeschadigde staat retour gezonden worden.
–     Wanneer een map in gebruikte en/of beschadigde staat retour wordt gezonden wordt de
volledige aanschafprijs in rekening gebracht.
– Op de mappen van PetitPlus is het auteursrecht van toepassing. Bij schending van het auteurs-
recht wordt de aanschafprijs van de map in rekening gebracht, vermeerderd met een schadevergoeding
volgens Nederlands recht.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in
euro’s, inclusief btw en c.q. exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders vermeld.
5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht PetitPlus niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een naar rato deel van de opgegeven prijs.
5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de website of op
de factuur.
5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever
betalingsherinneringen. Indien de opdrachtgever vervolgens niet voldoet aan zijn
betalingsplicht kan PetitPlus een incassobureau inschakelen.
Indien PetitPlus haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de
opdrachtgever de incassokosten aan PetitPlus verschuldigd.
5.6 Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is PetitPlus  gerechtigd
(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten
op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.7 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PetitPlus aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.
5.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever, zijn de vorderingen van PetitPlus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.9 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever.
5.10 De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 PetitPlus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
PetitPlus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een en ander
gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van PetitPlus, tenzij anders vermeld.
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PetitPlus aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PetitPlus worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan PetitPlus zijn verstrekt, heeft PetitPlus het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 PetitPlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, indien PetitPlus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PetitPlus bekend behoorde te zijn.
6.5 Indien door PetitPlus of door PetitPlus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht,
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart PetitPlus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6.7 De overeenkomst tussen PetitPlus en opdrachtgever wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.8 Is voor de uitvoering van werkzaamheden of voor de levering van zaken een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke
termijn dient opdrachtgever PetitPlus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Aan PetitPlus dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst.
6.9 PetitPlus is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties en/of invloed op de einddatum zal hebben, zal PetitPlus  de opdrachtgever
hierover tevoren inlichten.
7.3 In afwijking van lid 2 zal PetitPlus geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien
de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PetitPlus kunnen worden
toegerekend.

Artikel 8. Annulering van opleidingsactiviteiten door de opdrachtgever of deelnemer
8.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren.
8.2 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen
dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd.
8.3 De opdrachtgever heeft bij opleidingsactiviteiten tot 8 weken voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht bedenktijd om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Bij
annuleringen tussen de 4 en 8 weken voorafgaand aan de opdracht, is de opdrachtgever
verplicht tot het betalen van de helft van het factuur- of offertebedrag. Indien de
overeenkomst nadien tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever is de opdrachtgever
verplicht 100% van het opdrachtbedrag te betalen. De reden van annulering speelt in alle
gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke
annulering is verstuurd.
8.4 In geval de opdrachtgever na aanvang van een opleidingsactiviteit de deelname
tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de
opdrachtgever verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op
enige terugbetaling of kwijtschelding.
8.5 Bij tussentijdse beëindiging van deelname bestaat het recht tot het sturen van een
plaatsvervangend deelnemer. PetitPlus en de opdrachtgever gaan hierover in overleg.

Artikel 9. Annulering, uitstel en weigering van opleidingsactiviteiten door PetitPlus
9.1 PetitPlus behoudt zich het recht voor opleidingsactiviteiten te annuleren of uit te stellen
indien daartoe door PetitPlus voldoende reden wordt geacht, waaronder een te laag aantal
deelnemers per opleidingsactiviteit. PetitPlus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
door uitstel of afstel ontstane schade. PetitPlus verplicht zich uitstel dan wel afstel uiterlijk
één week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door PetitPlus
wordt het eventueel reeds betaald deelnamebedrag volledig terugbetaald.
Bij annulering van overeengekomen diensten door PetitPlus als gevolg van overmacht
(ongeluk, ziekte, e.d.) zal PetitPlus pogen vervanging te regelen. Indien dit onmogelijk of
onwenselijk wordt geacht, wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum vastgesteld.
Eventuele kosten die hieruit voor de opdrachtgever voortvloeien, komen niet voor rekening
van PetitPlus.
9.2 Indien daartoe door PetitPlus voldoende reden wordt geacht kan PetitPlus besluiten een
opleidingsactiviteit of een onderdeel daarvan op een andere plaats uit te voeren dan
oorspronkelijk is meegedeeld.
9.3 Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit of onderdeel daarvan door PetitPlus is de
opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.
De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit, c.q. het onderdeel kosteloos annuleren.
9.4 In geval van wanbetaling van opdrachtgever heeft PetitPlus
het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan
opleidingsactiviteiten van PetitPlus.
9.5 PetitPlus behoudt zich het recht voor om een deelnemer de
toegang tot een opleidingsactiviteit te ontzeggen, indien deze gedrag vertoont dat
aantoonbaar negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers.
Artikel 10. Vervanging

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van dienstverlening
11.1 PetitPlus is bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PetitPlus
kan worden gevergd.
11.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PetitPlus op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PetitPlus de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.3 Indien PetitPlus tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.4 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is PetitPlus gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
11.5 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PetitPlus gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PetitPlus, zal PetitPlus in overleg
met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht
van de werkzaamheden voor PetitPlus extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan
de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PetitPlus anders aangeeft.
11.7 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
PetitPlus vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order
of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PetitPlus op de opdrachtgever zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Levering producten
12.1 Leverbare producten worden (binnen Nederland) gewoonlijk binnen 8 werkdagen
verstuurd, tenzij PetitPlus redenen heeft niet tot levering over te gaan of er in overleg met
PetitPlus anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op
schadevergoeding.
12.2 Tijdens Nederlandse schoolvakanties worden geen producten verstuurd, mits anders
overeengekomen met de opdrachtgever.
12.3 Niet leverbare producten worden, na bestelling, voor de opdrachtgever in nota
gehouden. Zodra een product weer leverbaar is, worden de op voorhand geplaatste bestellingen
uitgeleverd.
12.4 De verzendkosten van producten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs, voor levering
naar België of de Caribische eilanden worden bijkomende verzendkosten gerekend, zoals ook
weergegeven in het bestelproces en op de factuur vermeld.

Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
13.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten
op de door PetitPlus geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 PetitPlus garandeert niet dat de aan de opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk
maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industriëel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid
14.1 De opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na
ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient de opdrachtgever binnen 7
dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan PetitPlus
te melden.
14.2 Indien is aangetoond dat de opdrachtgever de producten beschadigd of anderszins niet
in goede orde heeft ontvangen, heeft PetitPlus de keuze de desbetreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs alsmede
betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
14.3 Indien de opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,
heeft de opdrachtgever het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan
PetitPlus te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
Door PetitPlus wordt uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product in goede orde (onbeschadigd)
terug is ontvangen, de eventueel reeds ontvangen betaling terugbetaald. De rechtstreekse kosten
van terugzending komen voor rekening van de opdrachtgever. Producten die door
retourzending zijn beschadigd, worden niet gecrediteerd.

Artikel 15. Communicatie
15.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en PetitPlus, dan wel tussen
PetitPlus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de opdrachtgever en
PetitPlus, is PetitPlus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld
van PetitPlus.

Artikel 16. Klachtenprocedure
16.1 PetitPlus zal alles in het werk stellen om overeenkomsten
met opdrachtgevers naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren. Mocht de
opdrachtgever desondanks ontevreden zijn over de geleverde dienst, dan kan de
opdrachtgever deze schriftelijk kenbaar maken aan PetitPlus.
PetitPlus zal vervolgens haar uiterste best doen om in overleg tot een voor alle partijen
bevredigende oplossing te komen. Wanneer de opdrachtgever en PetitPlus er samen niet uitkomen,
kan de opdrachtgever gebruikmaken van de klachtenprocedure.
17.2 Opdrachtgevers kunnen tot drie maanden na uitvoering van een geleverde dienst door
PetitPlus een schriftelijke klacht indienen bij de PetitPlus.
16.3 PetitPlus kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in
artikel 16.2 genoemde termijn toch in behandeling wordt genomen indien, naar het oordeel
van PetitPlus, van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn
klacht eerder indiende.
16.4 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Geregistreerde klachten worden voor
een periode van 3 jaren bewaard.
16.5 PetitPlus heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken
en daarover een oordeel te geven.
16.6 Nadat de klacht is ingediend, krijgt de opdrachtgever binnen 10 werkdagen een bericht
dat zijn klacht is ontvangen.
16.7 PetitPlus onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet
ontvankelijk dan laat zij dit schriftelijke en gemotiveerd aan de opdrachtgever weten.
16.8 Is de klacht ontvankelijk dan zal PetitPlus een schriftelijke reactie op de klacht geven.
16.9 Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid dan wordt de klacht ter beoordeling
voorgelegd aan een onafhankelijke derde, die PetitPlus en de opdrachtgever in
overleg kiezen (hierna: beroep).
16.10 PetitPlus komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar
oordeel en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.
16.11 Verlenging van de in artikel 16.10 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes
van maximaal vier weken.
16.12 Is verlenging noodzakelijk dan maakt PetitPlus deze verlenging aan de klager bekend.
16.13 In het geval van beroep is het oordeel van de gekozen onafhankelijke derde bindend
voor PetitPlus en de opdrachtgever en worden eventuele consequenties zo snel mogelijk
afgehandeld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 Indien PetitPlus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
17.2 Indien PetitPlus aansprakelijk is voor directe schade, dan
is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum
van € 5000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van PetitPlus aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan PetitPlus toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/deelnemer aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
17.3 PetitPlus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PetitPlus,
of door haar ingezette derden.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PetitPlus geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.
18.3 PetitPlus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PetitPlus zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel PetitPlus ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is PetitPlus gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussenPetitPlus en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
Oldenzaal, 22-12-2019
PetitPlus
Postadres:
PetitiPlus
Vlaanderenlaan 6
7577 MB Oldenzaal

KvK-nummer: 60702370
BTW-nummer: NL00001945430B91