Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek met schoolvaardigheidstoetsen kan worden afgenomen vanaf het moment dat een kind de eerste groep 3 stof onder de knie heeft, tot aan groep 8. 

Om een goed passend lesstofaanbod te kunnen samenstellen voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat er goed doorgetoetst wordt, ook wel een didactisch onderzoek genoemd. Bij doortoetsen worden er toetsen op steeds één niveau hoger afgenomen tot een kind niet meer op een gemiddeld niveau presteert. Dat is het punt waarop het kind de stof niet meer beheerst en er weer wat te leren valt. 
De fouten die op de laatste toetsen gemaakt zijn worden geanalyseerd waardoor de hiaten goed in beeld komen. Ook observeer ik tijdens het maken van de toetsen zaken als de taakaanpak, strategieën, spanningsboog en hoe snel nieuwe informatie wordt eigengemaakt en toegepast. 

Het resultaat van het didactisch onderzoek kan inzicht geven in wat voor het kind een passend onderwijsaanbod is, waarbij er meer duidelijkheid komt over de wenselijkheid van versnellen, lesstof van een hogere klas aanbieden, of er eventuele hiaten weggewerkt dienen te worden en of de overige lesstof op een zeer gecompacte wijze kan worden aangeboden, en op welk niveau dat wenselijk is. Bij het inzetten van verrijkingsmaterialen is het eveneens van belang dat dit op het juiste niveau is, verrijkingsstof op een te laag niveau streeft zijn doel voorbij.

Ook wanneer er geen sprake is van een (zichtbare) didactische voorsprong is het soms wenselijk om door te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die ongewenst gedrag laten zien in de klas, geen belangstelling meer tonen voor het onderwijsaanbod, een gebrekkige werkhouding hebben of gedemotiveerd zijn. Doortoetsen kan dan soms meer duidelijkheid geven over de achtergronden van dit gedrag.

Het is belangrijk dat degene die hoogbegaafde kinderen didactisch toetst naast kennis van hoogbegaafdheid ook deskundigheid heeft op het gebied van onderpresteren, faalangst, perfectionisme en motivatieproblemen.

Op de meeste basisscholen wordt voor het toetsen van kinderen gebruik gemaakt van Cito-toetsen. Omdat het niet wenselijk is dat Cito-toetsen meerdere malen gemaakt worden – dit kan de betrouwbaarheid van de toetsen beïnvloeden – gebruikt PetitPlus voor het didactisch toetsen de Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test uitgevers (Teije de Vos). Deze toetsen meten dezelfde didactische vaardigheden als cito-toetsen en zijn goedgekeurd door de COTAN en de onderwijsinspectie.

Voordelen van de schoolvaardigheidstoetsen:

  • Deze toetsen zitten de cito-toetsen niet “in de weg”.
  • Kunnen op elk moment van het schooljaar afgenomen worden en zijn niet gebonden aan vaste afnamemomenten.
  • Meten wat ze moeten meten, dus geen leesvaardigheid in rekentoetsen

De schoolvaardigheidstoetsen meten de vaardigheden op het gebied van rekenen/wiskunde, hoofdrekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

De kosten voor een didactisch onderzoek bij PetitPlus hangen o.a. af welke schoolvakken er moeten worden getoetst en hoeveel toetsen (afhakelijk van de voorsprong) er moeten worden afgenomen. De prijs kan hierdoor variëren van €250,- tot €500,-.

Bij zeer jonge kinderen (vanaf 2,5 jaar) kan er nog niet didactisch worden getoetst door middel van de schoolvaardigheidstoetsen. Bij hen breng ik de ontwikkeling in kaart door diverse ontwikkelingsmaterialen in te zetten tijdens een spelobservatie. Meer informatie hierover vindt u bij “onderzoek”.